ด้านปัจจัย

ด้านปัจจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อมั่นว่าทำได้จริง 
2. มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
3. มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงามเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน 
4. มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชำติ 
5. มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส 
6. มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
7. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนา โรงเรียน

กิจกรรมดำเนินการ
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์  
        - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ห้องน้ำครู

        - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ให้สวยงาม  
        - ปรับปรุงห้องต่างๆ ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องสมุด
        - ทาสีอาคารเรียนใหม่
    
        - ทำรั่วโรงเรียน/ปรับปรุงบริเวณหน้าโรงเรียน
2. จัดกิจกรรมรักโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ทุกคนมีส่วนรวม ทำให้บริเวณโรงเรียนสะอาด
 ร่มรื่น สวยงาม น่าเรียน
3. จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน