ด้านผลผลิต

4.< ด้านผลผลิต (OUTPUT)

1.ชื่อเสียงโรงเรียนดี 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม/เท่ากับ/มากกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ. 
3. อ่านเขียนคิดเลขคล่องชั้น ป.2 และ/หรือสื่อสารภาษาอาเซียนได้ ชั้น ม.3 
4. มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ดี) 
5. มีจิตอาสาและมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รับผิดชอบส่วนรวม) 
6. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี (สุขภาพดี) 
7. ใช้เทคโนโลยีได้ 1 ใช้ภาษาอาเซียนได้ 1 มีงานอาชีพ 1 (ทันโลก)
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
กิจกรรมโรงเรียน
  • ฝึกวินัย ความอดทน 
  • ฝึกการแสดงความเคารพ
  • จิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม..กิจกรรมรักโรงเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม
  • บำเพ็ญประโยชน์
  • มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
  • ใช้เทคโนโลยีได้

  • ใช้ภาษาอาเซียนได้

  • มีงานอาชีพ