โรงเรียนดีศรีตำบล

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
 Kanluangwittayakom school

.........................................................
คณะครู นักการฯ นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนา และรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล ระยะที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ทุกท่านเป็นอย่างสูง  ที่ทำให้โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ผ่านการประเมิน เป็น โรงเรียนดี ศรีตำบล 
*-*-*-*-*-*-*-*

ดูรูปภาพกิจกรรมโรงเรียนดีศรีตำบล กลว.ทั้งหมดที่นี่้
** ประมวลภาพ ประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล

ประมวลภาพประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล กลว.

**  ร่วมแรงร่วมใจ

ร่วมแรงร่วมใจ

**  กิจกรรม ร.ร.ดี

กิจกรรม ร.ร.ดี

 
**  ปฏิบัติธรรม/แบ่งกลุ่มพัฒนา2

ปฏิบัติธรรม/พัฒนา สัปดาห์ 2

**  ปฏิบัติธรรม/แบ่งกลุ่มพัฒนา3

ปฏิบัติธรรม/พัฒนา สัปดาห์ 3