ปลูกฝังนิสัย

3.< ด้านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน

1. ฝึกความมีวินัย 
2. ฝึกการแสดงความเคารพ 
3. ฝึกความอดทน 
4. ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่วมของ”บวร/บรม” 
5.ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน) 
6. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดีทุกวัน (กาย วาจา ใจ) 
7. ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ)
กิจกรรมดำเนินการ
1. ฝึกความมีวินัย 

2. ฝึกการแสดงความเคารพ 

3. ฝึกความอดทน 

4. ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่วมของ”บวร/บรม” 

5.ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (บ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน) 

6. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดีทุกวัน (กาย วาจา ใจ) 

7. ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี (กาย วาจา ใจ)