วัตถุประสงค์

โรงเรียนดีศรีตำบล
  • ·      วัตถุประสงค์ของโรงเรียนดีศรีตำบล

1.      เพื่อให้เป็น โรงเรียนคุณภาพมีความพร้อมและเข้มแข็งทางด้านวิชาการ อาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย  สามารถให้บริการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพเป็นศูนย์พัฒนาครูสำหรับโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน

2.   เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท

3.   เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ

 

  • ·      ภาพลักษณ์ของโรงเรียนดีศรีตำบล ที่ต้องการ

1.   เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง  มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬาและศิลปะ

2.   เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพที่มีความสะอาด  ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นโรงเรียน ทำมาหากินที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน

3.   เป็น โรงเรียนของชุมชนที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการชุมชนอย่างเข้มแข็ง

 

  • ·      ภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีศรีตำบล

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับสูงไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5 กลุ่มสาระหลัก

2.  โรงเรียนสร้างวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็งและไม่มีปัญหายาเสพติด

3.  โรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง

4.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีสำนึกความเป็นไทย มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ   มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ระดับสูงและมีสุขภาพพลานามัยดี

5.  นักเรียนมีความรู้และทักษะอย่างดีด้านภาษาอังกฤษ  หรือภาษาที่สองอื่น ๆ   ตามความสนใจหรือความถนัด